GMAT is a registered trademark of Graduate Management Admission Council® (GMAC®).
This website is not endorsed or approved by Graduate Management Admission Council® (GMAC®)

Course NEW GMAT

เรียนทุกวันพุธ พฤหัส และศุกร์
เรียนเวลา 10.00 - 13.00

Course เริ่มเรียน วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ทั้งสองวัน
เรียนเวลา 09.30 - 12.30

Course เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560

สอนสำหรับ เตรียมสอบ NEW GMAT

 เรียนแบบสอนสด

 

เน้นวิธีการในการทำข้อสอบและติววิธีการสอบที่ถูกต้อง

- ซักถามได้ สอนโดยผู้มีประสบการณ์จริงๆ สอบได้ดีจริงๆ
- สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา (Native Speaker)ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
- เข้าใจจุดอ่อนและปัญหาของนักเรียนไทยในการสอบ GMAT
- ตรวจงานและให้ Feedback เป็นรายบุคคล

ทำไมคุณทำ Part Verbal ไม่ได้

   เพราะ GMAT Design มาสำหรับคนอเมริกัน แต่เราเป็นคน Asia ลักษณะการคิดจะคนละแบบกัน เราต้องปรับหัวเป็นคนตะวันตกก่อน แล้วถึงจะทำข้อสอบได้แบบเข้าใจและไม่งง ที่นี่
    เราสอนทุกอย่างที่เราเคยประสบปัญหามาเพราะเราเคยสอบ GMAT มาก่อน

(ปัจจุบันเราลดขนาด Class เหลือเพียงแค่ 8 คนเท่านั้น)

- Materials ที่ใช้ได้มาตรฐานการสอบ GMAT®
- การสอนเจาะทักษะพัฒนาความสามารถในการทำข้อสอบ
   ทุก Course สอนสด โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่จบจาก MIT (U top 3 ของ อเมริกา) และมีประสบการณ์สอนจากอเมริกา

GMAT หรือ Graduate management Admission Test

เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการ เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ จากจำนวน มหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกาทั้งหมด ที่เปิดสอนในสาขานี้ประมาณ 1,300 แห่ง หว่า 850 แห่ง ที่ใช้คะแนน GMAT ในการพิจารณาการับนักศึกษา

ลักษณะของข้อสอบจะเป็นข้อสอบแบบข้อเขียน 2 เรื่อง เรื่องละ 30 นาที และเป็นข้อสอบปรนัยตอนละ 25 นาที รวม 7 ตอน ลักษณะของข้อสอบจะเป็นการวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งความถนัดของการเขียนในเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นความสามารถที่นักศึกษา ควรจะมีในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการบริหาร

ภาคการคำนวน

การคำนวณ (Mathematic Ability)
การใช้เหตุผล (Data Sufficiency)
การอ่านกราฟ, แผนภูมิ และตาราง (Statistics)
ภาคที่ไม่ใช่การคำนวณ

การประเมินข้อมูล (Data Evaluation)
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
การเปรียบเทียบข้อมูล (Data Comparison)

 

การทดสอบเชาว์และไหวพริบ (Aptitude Test)
การให้คะแนนของ GMAT จะแตกต่างจากการให้คะแนน TOEFL และ GRE คือมีการติดลบ 1 ใน 4 สำหรับข้อที่เลือกผิดทุกข้อ และการรายงานผลที่แตกต่างจาก TOEFL คือ จะเป็นการรายงานคะแนนสำหรับ 3 ครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยบางแห่งจะพิจารณาเฉพาะผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุด แต่บางแห่งจะพิจารณาดูจากพัฒนาการของนักศึกษา จากผลการสอบที่ได้แต่ละครั้ง

คะแนน GMAT อยู่ในช่วง 200-800 ผลคะแนนของนักศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 250-700 ในส่วนการเขียนเชิงวิเคราะห์ จะมีคะแนนในช่วง 0-6 ผู้ที่ไม่ทำข้อสอบ 2 ชุด คือทั้งการเขียนบทความ และการทำข้อสอบปรนัยจะไม่ได้รับผลคะแนน การสอบ GMAT เนื่องจากถือว่าทำข้อสอบไม่สมบูรณ์

ปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ GMAT ในประเทศไทย เป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ อัตราค่าสมัครสอบปัจจุบันเท่ากับ US$ 195.00 และสามารถเลือกวันสอบได้ โดยทาง IIE จัดสอบทุกวันวันละ 1 รอบ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตลอดช่วงระยะเวลา 3 สัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน ไม่มีการจัดสอบในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน การสอบแต่ละครั้งสามารถรับผู้สอบได้ 19 คน

นักศึกษาสามารถรับใบสมัครและสมัครสอบได้ที่ IIE นักศึกษาสามารถทราบผลการสอบในส่วนที่เป็นปรนัยทันทีหลังจากการสอบ แต่ในส่วนข้อเขียน ทาง IIE จะจัดส่งผลไปให้ภายหลัง ผู้ที่สนใจยังสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GMAT ได้ที่ http://www.gmat.org

GMAT is a registered trademark of Graduate Management Admission Council® (GMAC®).
This website is not endorsed or approved by Graduate Management Admission Council® (GMAC®)